Rap Araştırma


Nedir? Ne Amaçla Yapılır?
Rap araştırma, araştırma amacı ve hedeflerine bağlı olarak, tüm araştırma metod ve tekniklerinin hibrid olarak kullanıldığı modern, keşfedici, kalitatif bir araştırma türüdür.
Kuruluş tarafından bir veya iki hafta gibi çok kısa sürelerde, bilgiye ihtiyaç duyulduğu hallerde, Rap araştırma bir çözüm olarak kullanılmaktadır.
Rap araştırma, özellikle belirli bir bölge veya fenomen hakkında kurumsal stratejilerin hızla belirlenmesi, eylem planının oluşturulması, risk ve olası etki analizlerinin yapılması amacı ile gerçekleştirilir.
Günümüz sert pazar, rekabet ve bölgesel koşullarında kurumların eylemlerini başarı ve minimum risk ile gerçekleştirebilmeleri için, Rap araştırma etkin bir araştırma çözümü olarak kullanılmaktadır.
Rap araştırma durum saptayıcı değil ancak keşfedici bir araştırma türüdür. Araştırma probleminden emin olunmadığı hallerde Rap araştırma en düşük maliyetli, keşfedici araştırma türü olarak dikkat çekmektedir.

Nasıl yapılır? Neler sunulur?
Rap araştırma araştırmacının, keşfedilmesi hedeflenen veri setinin (problemin) tesbiti ve formüle edilmesinden başlayarak her aşamada, farklı disiplinler ve yerel unsurlar ile birlikte çalışması ile gerçekleştirilir.

Keşfedilecek konunun tesbiti
Araştırmacı talepte bulunan kişi veya kuruluş ile birlikte çalışarak keşfedilmesi istenen konu, araştırma evreni ve genel çerçevenin belirlenmesi için çalışır.
Bu aşama sonucunda ihtiyaç formüle edilerek araştırma konusu Rap çalışmasına uygun hale getirilmiş olur.

Araştırma eylem planının hazırlanması
Araştırma sonucunda hedeflenen verilere ulaşılabilmesi için kullanılabilecek Rap metod ve teknikleri gözden geçirilerek hibrid model oluşturulur.
Aynı zamanda araştırma uygulamasının takvim çalışması ve maliyetlendirmesi de bu aşamada gerçekleştirilir.

Araştırma enstrümanlarının tasarımı
Seçilen metod ve tekniklere göre çalışma sırasında kullanılacak araştırma araçları belirlenerek, uygulamaya hazır hale getirilir.
Yerel unsurların ve paydaşların kod sistemlerine uygun olacak şekilde araçlar biçimsel ve içeriksel olarak son kez tasarlanır.
Araçların işlerlikleri ve veri üretim kapasiteleri test edilerek uygulama aşamasına geçilir.

Katılımlı ve işbirlikli uygulama
Rap araştırmalar araştırma konusunun muhattabı olan kişi ve kuruluşlar ile araştırma sahasının doğal unsuru olan araştırma katılımcılarının desteği ile gerçekleştirilebilecektir.
Araştırmacının kodlarına hakim olduğu veya araştırma konusunun işbirliği gerektirmediği durumlar istisnadır.
Araştırmacı kurumiçi/kurumdışı paydaşlar ve yerel unsurlar ile ilişkiye geçerek genişletilmiş araştırma ekibini oluşturur.
Uygulama planlaması yapılarak ekibin saha organizasyonu gerçekleştirilir.
Araştırmacı tüm uygulama aşamasında çalışmanın içinde olur ve veri toplanmasına bizzat katılır veya gözlemcilik yapar.

Veri analizi
Rap araştırmanın en hassas kısmı verilerin analiz edilmesi aşamasıdır.
Veri, araştırmacının planlama aşamasında hazırladığı analiz modellerinin içinde yer alan setlere aktarılarak değerlendirmeye alınır.
Analiz, araştırılan konunun keşfinin gerçekleştirilmesi, verinin bilgiye çevrilerek, ana araştırma probleminin tahlili çerçevesinde ele alınır.

Raporlama ve sunum
Rap raporları kalitatif (niteliksel) raporlardır.
Konu hakkında araştırma kanalı ile veya daha çok tali kanallardan elde edilebilecek sayısal verilerin analizleri araştırmanın kantitatif (niceliksel) sayılmasına neden olmayacaktır.
Ancak Rap raporu sayısal verilere çok yer vermemiş olsa dahi, araştırma konusu hakkında sağlıklı, güvenilir ve net bulgular içerecek şekilde hazırlanır.

Kimler yararlanır? Nasıl yararlanılır?
Rap araştırmalar hemen her sektör tarafından kullanılabilmektedir. Ancak dünyadaki uygulamalarında Rap araştırmanın daha çok enerji, sanayi, tarım, perakende, alışveriş, eğlence, sağlık ve turizm gibi sektörler tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca Rap araştırma sosyal ve siyasal konularda veri ihtiyacı duyan kişi ve kuruluşlar tarafından da kullanılmaktadır.
Özellikle belirli bir bölgeyi ve bu bölgenin sosyal ve ekonomik yaşam koşullarını etkileyeceği düşünülen projelerin gerçekleştirilmesinden önce Rap araştırma sıklıkla kullanılan bir araştırma türüdür.
Rap araştırma, yararlanan kişi veya kuruma diğer araştırma modellerine oranlanla bazı avantajlar sunmaktadır.
Eğer araştırma konusunun keşfedilmesi gerekiyorsa,
Konunun keşfedilmesi için hangi kaynaktan veri toplanması gerektiği bilinmiyorsa,
Konu ile ilgili sorular daha çok “nasıl” ve “ne” ile başlıyorsa,
Konu hakkında detaylı ve çok yönlü bir bakış açısına ihtiyaç duyuluyorsa,
Konu hakkında veriye çok kısa sürede ihtiyaç duyuluyorsa ve
Geniş kapsamlı bir keşfedici araştırmaya ayrılacak kadar bol kaynak bulunmuyorsa
Rap araştırma etkili ve ideal bir çözüm olarak kullanılabilir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: