Tag Archives: delphi

Delphi Araştırma


Nedir? Ne Amaçla Yapılır?
Kurumlar veya daha geniş ölçekte yapılar, kimi zaman uzmanlık gerektiren belirli konulara yeni boyutlar kazandıracak, yeni fikirler ortaya çıkartacak veya mevcut durumda stratejik değişiklikler gerektirecek çözüm arayışı içinde olabilirler.
Delphi araştırmalar özellikle konusunda uzman kişilerin gelişime aktif biçimde değer katmalarına olanak sağlayan çalışmalardır. Ayrıca arama toplantıları veya beyin fırtınaları için gerekli performansı harcamak konusunda sıkıntı duyulan durumlarda da Delphi araştırmalar etkin birer araç olarak kullanılabilir.

Nasıl yapılır? Neler sunulur?
Delphi araştırmalar temelde iki ana durumda gerçekleştirilir. İlk olarak herhangi bir olguyu tanımlamak veya bu olguya karşılık bir yaklaşım oluşturmak amacı ile bu çalışmalardan keşfedici araştırmalar olarak yararlanılabilir. İkinci olarak ise yine belirli bir olgunun geliştirilmesi veya bu olguya değin bir strateji geliştirebilmek amacı ile Delphi’den yararlanılabilir.
Delphi, çalışmaya konu olan olgunun uzmanları ile yapılacak bir dizi görüşme ile gerçekleştirilir. Genellikle üç turda tamamlanan görüşmeler sonucunda araştırma sonuçlandırılır.

Birinci Tur
Çalışmanın birinci turunda uzmanlardan olguyu oluşturan unsurlara değin görüşlerini belirtmeleri istenir.
Bu aşamada uzmanlar olguya değin unsurları belirtirken aynı zamanda bu unsurları gerekçelendirerek paylaşırlar.
Delphi’nin daha verimli olarak gerçekleştirilebilmesi için uzmanlar katılımcıların profesyonel yeterlilikleri ve ilgililikleri hakkında bilgi sahibi oldukları halde asıl kimliklerinin gizliliğinin korunması sayesinde de görüşlerini açıkça dile getirme rahatlığını yaşarlar.

İkinci Tur
İkinci turda tüm uzmanlardan birinci turda alınmış olan unsurlar listelenerek bu unsurların değerlendirilmesi ve değerlendirmeleri gerekçelendirmesi istenir.
Böylelikle uzmanlar diğer uzmanlar ile birlikte kendi ekledikleri unsurları birlikte ele alarak değerlendirme yapabilirler.
Bu aşamada da değerlendirme yapılırken katılımcılar değerlendirme yaptıkları unsurların kim tarafından önerildiğini bilmedikleri için rahat bir seçimde bulunabilirler.

Üçüncü Tur
Üçüncü turda uzmanlara ikinci turda elde edilen değerlendirmeler kendi değerlendirmelerinin yanında bilgi olarak sunulur.
Uzmanlardan üçüncü turda kendi değerlendirmeleri ile diğer katılımcıların değerlendirmelerini karşılaştırarak yeniden gözden geçirme ve nihai kararlarını verme şansı tanınmış olur.
Üçüncü turda elde edilen değerlemeler ile Delphi sonlandırılır ve raporlaştırılarak kullanıma sunulur.

Kimler yararlanır? Nasıl yararlanılır?
Delphi araştırmalar sektörel ve kurumsal olarak üzerinde konsensus sağlanmak istenen konularda, gelecek dönemlere değin beklentilerin belirlenmesinde veya sair inovatif görüşlerin derlenmesinde kullanılabilen etkin bir yöntemdir.
Delphi araştırmalar, maliyetli arama toplantılarına veya zaman ve mekan birlikteliği gerektiren beyin fırtınası toplantılarına alternatif olarak kullanılabilir.