Tag Archives: medya analizi

TÜİK’in 2010 yılı “Yazılı Medya İstatistikleri” üzerine


TÜİK 2010 yılı “Yazılı Medya İstatistikleri”ni açıkladı. Gazete ve dergilerin tirajlarının bir önceki yıla göre yüzde 13’lük bir artış göstermesine karşılık, günlük gazete tirajının 6 milyon civarında olması yine de düşündürücüdür.
Klasik kabul gören okur katsayıları ile günlük gazete okuru sayımız halen 18-20 milyon aralığındadır. Türkiye’de 15 yaş üzeri okuryazar nüfusun 48 milyon civarında olduğu düşünüldüğünde toplumun yarısının hiç gazete okumadığı hesaplanabilmektedir.
Burada dünya ile herhangi bir karşılaştırma yapmaya gerek görmeden bu oranın pek de iç açıcı olmadığını belirtmekte yarar var. Görünen açık ki toplumun yarısından çoğu dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri yazılı bası dışı iletişim kanallarından takip etmektedir.
Mevcut durumun olumlu veya olumsuz yansımalarını analiz etmek bir yana, başta medya mensupları olmak üzere, iletişim sektörünün tüm aktörlerinin çalışmalarını ve sorumluluklarını bu gerçekliğin ışığında biçimlendirmeleri yararlı olacaktır.
Aşağıda TÜİK araştırmasının tesbitlerini bulabilirsiniz.

Gazetelerin % 90’ı yerel yayın yapmaktadır.
2010 yılında gazete ve dergilerin sayısı 2009 yılına göre % 6,4 artmıştır.
2010 yılında 6,459 gazete ve dergi yayımlanmıştır. Bu yayınların % 57’sini dergiler oluşturmaktadır.
Ülkemizde 2010 yılında yayımlanan gazetelerin
% 90’ı yerel,
% 3,3’ü bölgesel ve
% 6,7’si ise ulusal yayın yapmaktadır.
Dergilerin ise
% 35,8’i yerel,
% 7,2’si bölgesel iken,
% 57’si ulusal yayın yapmaktadır.
Genel olarak bakıldığında ise gazete ve dergilerin
% 59,1’i yerel,
% 5,5’i bölgesel ve
% 35,4’ü ise ulusal yayın yapmaktadır.

Yıllık toplam tirajın % 94,6’sını gazeteler oluşturmaktadır
2010 yılında gazete ve dergilerin tirajı 2009 yılına göre % 13,4 artmıştır.
2010 yılında ülkemizde yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 2,571,694,304 olup, bunun % 94,6’sını gazeteler oluşturmaktadır.
Yıllık toplam tirajın
% 16,6’sı yerel,
% 3,4’ü bölgesel,
% 80’i ise ulusal gazete ve dergilerdir.

Gazeteler
Gazetelerin yıllık toplam tirajının % 90,1‘ini günlük gazeteler oluşturmaktadır.
Gazetelerin % 14,4’ü günlük, % 31’i haftalık olarak yayımlanmaktadır.
Gazetelerin % 86,2’si siyasi/haber/güncel içerikli yayın yapmakta, % 8,8’i ise ek vermektedir.

Dergiler
Dergilerin yıllık toplam tirajının % 47,4’ü aylık, % 19’u ise haftalık yayınlar oluşturmaktadır.
Dergilerin % 23,2’si aylık, % 22,6’sı üç aylık olarak yayımlanmaktadır.
Dergilerin % 21’i sektörel/mesleki içerikli yayın yapmakta, % 9,5’i ise ek vermektedir.

Medya Analizi


Nedir? Ne Amaçla Yapılır?
Kurumların iletişim performanslarının göstergelerinden biri de medya yansımalarıdır. Medya analizleri kurumsal medya varoluşunun (yansımanın) değerlendirilerek kurumsal iletişim performansının genellikle rekabet ile birlikte ölçümlenmesi amacı ile yapılan temelinde kalitatif çalışmalardır.
Medya analizleri ile ana hedef, medya yansıması özelinde kurumun iletişim performansı beklentilerinin ne ölçüde yakalandığının ölçümlenmesi, rekabetin takibi ve gelecek dönem stratejilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak verilerin elde edilmesidir.

Nasıl yapılır? Neler sunulur?
Medya karakteristik olarak kalitatif bir ortamdır. Bu nedenle medya analizleri her ne kadar sayısal veriler içerse de araştırma esas itibariyle kalitatif olarak ele alınmalıdır.
Diğer yandan kurumun dönemsel hedeflerine göre değişiklik gösterebilecek olan kurumsal iletişim performansını yalnızca sayılar ile ifade etmek ve içeriksel olgunluğu yok saymak doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
Kurumsal ihtiyaçlara göre farklı analiz seviyelerinde medya araştırması raporları hazırlanabilmektedir.

Temel Medya Analizleri
Niceliksel analizler : Haber, yazı, program sayısı dağılımları / Mürekkep ve ses payı analizleri / Tiraj, erişim, net etki, net erişim, rating
Görünürlük analizleri : Görece boyut analizleri / Görsel malzeme analizleri
Niteliksel analizler : Konu, olay analizleri / Vaka (etkinlik) analizleri / Kavram ve mesaj analizleri / Nitelik analizleri / Algı gücü analizleri / Bahis ağırlığı analizleri / Alıntı analizleri
Basın analizleri : Yayın gruplarına göre dağılımlar / Yayınlara göre dağılımlar / Gazeteci analizleri / Yayın kuşağı analizleri

İleri Analizler
Okur analizleri : Cinsiyet, yaş, SES grubu analizleri / Okur segmentasyonu analizleri
Reklam analizleri : Niceliksel reklam analizleri / İçerisel reklam analizleri
Ses analizleri : Kurumsal ses analizleri / Pazarlama sesi analizleri / Sosyal ses analizleri

Bu analizler, ihtiyaçlardan hareketle oluşturulacak araştırma modeline göre topyekün veya seçimli olarak kullanılabilmektedir.

Kimler yararlanır? Nasıl yararlanılır?
Medya araştırması raporları, sektör bağımsız olarak, hedef kitlesine ve paydaşlarına medya kanalı ile ulaşan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından kullanımaktadır.
İletişim performanslarını özellikle rekabet ile birlikte takip etmek, buna göre pozisyon almak isteyen, iletişim stratejilerinin belirlenmesi aşamasında dönemsel veya düzenli veri ihtiyacı duyan kişi ve kuruluşlar için medya analizleri katma değer sağlayıcı çalışmalar olacaktır.